OTKUPNE CENE (važe od 12.07.2019): MERKANTILNA PŠENICA : 18,00 ; MERKANTILNI KUKURUZ : 15,50 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNA SOJA : 37,00 RSD sa PDV-om

Category: Obavestenja

Počeo prijem suncokreta roda 2016

USLOVI PRIJEMA I OTKUPA SUNCOKRETA RODA 2016.

 Obaveštavamo poslovne partnere i individualne proizvođače da „DPS KLAS GROUP“ vrši prijem i otkup suncokreta.

Prijem suncokreta se vrši na sledećim prijemnim mestima:

 • Mačva: Klenje, Petlovača, Drenovac;
 • Srem: Platičevo, Voganj, Jarak, Buđanovci, Nikinci.

Zaprima se obračunska količina po utvrđenom kvalitetu i kvantitetu od strane Skladištara i Proizvođača, ili njihovih predstavnika na mestu i u trenutku prijema robe.

Obračun suncokreta na standardni kvalitet vrši se u odnosu na sledeći nivo parametara kvaliteta: vlaga 9%, primese 2%

Suncokret roda 2016. godine je primljiv do 15% vlage i do 8% primesa.

Suncokret rod 2016. mora biti zdrav, bez biljnih bolesti i živih skladišnih insekata, bez stranog mirisa, upotrebljiv za ljudsku ishranu i industrijsku preradu.

Ukupne primese čine: nečistoće organskog i neorganskog porekla (korovsko seme, druga žita, delovi glavice i stabljike, zemlja, ostale strane primese). Utvrđuju se pomoću sita sa uzdužnim otvorima širine 2mm.

Utvrđivanje vlage suncokreta na otkupnom mestu vrši se pomoću aparata za brzo određivanje vlage, koji mora biti sa važećim žigom.

Kontrolna kuća  na prijemnim mestima je „Jugoinspekt“ Beograd.

Za suncokret rod 2016. ne postoji mogućnost skladištenja. Sav primljeni suncokret će biti otkupljen po konačnoj ceni.

DPS KLAS GROUP DOO

 

suncokret1 Otkup 2016, bilbord suncokret2

OTKUP PRIRODNO SUVOG KUKURUZA

DPS Klas Group DOO kao i predhodnih godina vrši  otkup prirodno suvog kukuruza u svojim poslovnim jedinicama u : Platičevu, Nikincima, Vognju, Jarku, Buđanovcima, Klenju, Petlovači i Drenovcu. Isplata se vrsi odmah.

Jesenja Setva

DPS KLAS GROUP u svojim maloprodajnim objektoma nudi širok asortiman semenske pšenice i veštačkih đubriva. Komitenti pored kupovine u slobodnoj prodaji, imaju mogućnost kompenzacije za robu sa lagera, kao i mogućnost ugovaranja na agro rok.

Semenska roba


Semena

 

ARTIKLIMP CENAAGROROK 30.06.2016.
EURO CENAPARITET
NS 40 S29.00277.001:1,90
SIMONIDA29.00277.001:1,90
RENESANSA29.00277.001:1,90
ZVEZDANA29.00277.001:1,90
INGENIO57.00545.001:3,80
ILLICO57.00545.001:3,80
MOISSON57.00545.001:3,80
NOGAL54.00517.001:3,60
FARMEUR54.00517.001:3,60
APACHE51.00488.001:3,40
ANAPURNA53.00507.001:3,50
ANDINO53.00507.001:3,50
ANICA32.00306.001:2,10
EUCLID49.00469.001:3,30

Đubriva

 

djubriva

 

ARTIKALJMMP CENA U DIN/KG
NPK 15:15:15KG48.00
NP 16:20KG46.00
SSPKG27.00
NUTRI MAP BBKG59.00
NUTRI MAP 25/1KG60.00

USLOVI PRIJEMA KUKURUZA ROD 2015. GODINE

 • Kukuruz mora da bude zdrav, bez biljnih bolesti i živih skladišnih insekata, bez stranog mirisa i ukusa upotrebljiv za ljudsku ishranu i stočnu hranu
 • Analizu kvaliteta vrši ovlašćena kontrolna kuća.
 • Prilikom prijema količina robe se naturalno umanjuje za ulazni rastur od 0,5%
 • Uslovi skladištenja sa pratećim troškovima se definišu ugovorom a ako se ne zaključi ugovor onda važe opšti uslovi istaknuti na prijemnim mestima
 • Skladištenje kukuruza moguće je do 31.08.2016. godine i do tog datuma Ostavodavac je u obavezi da se odluči da li kukuruz želi da proda  kladištaru, zameni ga za drugu robu iz ponude skladištara ili ga iskladišti.
 • Ukoliko Ostavodavc kukuruz prodaje skladištaru ili ga razmenjuje za drugu robu iz ponude skladištara, snosi samo troškove skladištenja od 1% na mesečnom nivou i to od 01.12.2015. godine od kada počinje naplata skladištenja.
 • Ukoliko Ostavodavc kukuruz iskladištava ili prodaje trćem licu obračunaće mu se: prijem u silos 1.0% (jednokratno); rastur pri utovaru 0,5% (jednokratno); izdavanje iz magacina 1.0% (jednokratno); analiza 0.4% (jednokratno); skladištenje 1.0% (mesečno) od prvog dana prijema; elevacija 0.5% (za započetih 6 meseci skladistenja); fumigacija 0.5% (za započetih 6 meseci skladistenja).
 • U slučaju da skladištar izvlači kukuruz odmah po sušenju (do 30 dana) biće mu obračunati samo jednokratni troškovi.
 • Svi troškovi se obračunavaju naturalno sa uračunatim PDV-om.

NEMA TROSKOVA SUSENJA DO 15% VLAGE

KUKURUZ-2015

 

 • kukuruz se otkupljuje na bazi obračunskog kvaliteta:
  • vlaga 14%
  • primese 1%
  • defekt 2%
  • lom 4%
 • kukuruz je primljiv za otkup do :
  • 30% vlage
  • 3% primesa
  • 5% defekta
  • 10% loma.
 • kukurz se otkupljuje tako što se vlažan kuk. svodi na 14% vlage tako što se masa vlažnog kukuruza pomnoži sa:
  100 ulazna vlaga
  100-14
 • ako je sadržaj vlage preko 15 % obračunavaju se troškovi sušenja po tablici u prilogu
 • ako je sadržaj primesa iznad 1 % vršiće se negativna bonifikacija u odnosu 1:1
 • za svaki procenat defektnih zrna preko 2% odbija se procenat primljene količine u odnosu 1:1
 • za svaki procenat lomljenih zrna preko 4% odbija se procenat primljene količine u odnosu 1:1
 • pozitivna bonifikacija se ne radi

Cena za otkup će biti vidno istaknuta na otkupnim mestima. Zadržavamo pravo promene u toku otkupa.

Proizvođač potpisom vagarske potvrde prihvata navedene uslove otkupa bez protesta.

U Šapcu 17.09.2015. god.

 

USLOVI PRIJEMA NON GMO MERKANTILNE SOJE 2015. GODINE

DPS KLAS GROUP DOO vrši prijem i otkup soje na svojim otkupnim mestima, od pravnih i fizičkih lica.

Soja je primljiva za otkup ako je zdrava, zrela, bez stranog mirisa.

Genetski modifikovana soja se ne prima.

Uslovi otkupa su sledeći:

Pri predaji robe vrši se svođenje na obračunski kvalitet na sledeći način:

Obračunski kvalitet je:

Vlaga 13 %
Primese 2 %

 

Bonifikacija na vlagu vrši se u odnosu 1:1 za svaki procenat u plusu ili minusu u odnosu na 13%. Ispod 10% vlage ne vrši se bonifikacija. Negativna bonifikacija na primese vrši se u odnosu 1:1 za svaki procenat preko 2%.

Soja je primljiva do 18 % vlage i 10 % primesa.

Prilikom prijema, obračunavaju se troškovi analize 0,5%.

Troškovi sušenja se ne naplaćuju.

Soja ne sme biti pozitivna na GMO testu koji se vrši pri prijemu.

Merkantilna soja može biti uskladištena na lageru do 01.05.2016. godine. Do 31.10.2015. troškovi skladištenja se neće obračunavati. Od 01.11.2015. do 01.05.2016. biće naturalno obračunati troškovi skladištenja od 0,55% sa PDV-om (odnosno stvarnih 0,5% nakon kompezacije) za svaki započeti mesec skladištenja.

 • U slučaju prenosa robe na treće lice ili iskladištenja uslovi su sledeći:
 • manipulacija (jednokratno)                                                                         2,0% (sa PDV-om)
 • mesečni lager (obračun lagera od prvog dana prijema)             1,0% (sa PDV-om)
 • zaštita (za svaki započeti period od 6 meseci)                        0,5% (sa PDV-om)
 • elevacija (za svaki započeti period od 6 meseci)                        0,5% (sa PDV-om)
 • trošak transporta (obračunava se ukoliko je skladištar izvršio prevoz) 2,0% (sa PDV-om)
 • izlazni kalo-rastur . (samo u slučaju iskladištenja)                         0,5% (sa PDV-om)

Proizvođač koji preda soju je upoznat i saglasan sa gore navedenim uslovima.

 

DPS KLAS GROUP DOO