OTKUPNE CENE (važe od 18.06.2019): MERKANTILNA PŠENICA: 22,50 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNI KUKURUZ : 15,50 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNA SOJA : 37,00 RSD sa PDV-om

USLOVI PRIJEMA KUKURUZA ROD 2015. GODINE

Obavestenja
 • Kukuruz mora da bude zdrav, bez biljnih bolesti i živih skladišnih insekata, bez stranog mirisa i ukusa upotrebljiv za ljudsku ishranu i stočnu hranu
 • Analizu kvaliteta vrši ovlašćena kontrolna kuća.
 • Prilikom prijema količina robe se naturalno umanjuje za ulazni rastur od 0,5%
 • Uslovi skladištenja sa pratećim troškovima se definišu ugovorom a ako se ne zaključi ugovor onda važe opšti uslovi istaknuti na prijemnim mestima
 • Skladištenje kukuruza moguće je do 31.08.2016. godine i do tog datuma Ostavodavac je u obavezi da se odluči da li kukuruz želi da proda  kladištaru, zameni ga za drugu robu iz ponude skladištara ili ga iskladišti.
 • Ukoliko Ostavodavc kukuruz prodaje skladištaru ili ga razmenjuje za drugu robu iz ponude skladištara, snosi samo troškove skladištenja od 1% na mesečnom nivou i to od 01.12.2015. godine od kada počinje naplata skladištenja.
 • Ukoliko Ostavodavc kukuruz iskladištava ili prodaje trćem licu obračunaće mu se: prijem u silos 1.0% (jednokratno); rastur pri utovaru 0,5% (jednokratno); izdavanje iz magacina 1.0% (jednokratno); analiza 0.4% (jednokratno); skladištenje 1.0% (mesečno) od prvog dana prijema; elevacija 0.5% (za započetih 6 meseci skladistenja); fumigacija 0.5% (za započetih 6 meseci skladistenja).
 • U slučaju da skladištar izvlači kukuruz odmah po sušenju (do 30 dana) biće mu obračunati samo jednokratni troškovi.
 • Svi troškovi se obračunavaju naturalno sa uračunatim PDV-om.

NEMA TROSKOVA SUSENJA DO 15% VLAGE

KUKURUZ-2015

 

 • kukuruz se otkupljuje na bazi obračunskog kvaliteta:
  • vlaga 14%
  • primese 1%
  • defekt 2%
  • lom 4%
 • kukuruz je primljiv za otkup do :
  • 30% vlage
  • 3% primesa
  • 5% defekta
  • 10% loma.
 • kukurz se otkupljuje tako što se vlažan kuk. svodi na 14% vlage tako što se masa vlažnog kukuruza pomnoži sa:
  100 ulazna vlaga
  100-14
 • ako je sadržaj vlage preko 15 % obračunavaju se troškovi sušenja po tablici u prilogu
 • ako je sadržaj primesa iznad 1 % vršiće se negativna bonifikacija u odnosu 1:1
 • za svaki procenat defektnih zrna preko 2% odbija se procenat primljene količine u odnosu 1:1
 • za svaki procenat lomljenih zrna preko 4% odbija se procenat primljene količine u odnosu 1:1
 • pozitivna bonifikacija se ne radi

Cena za otkup će biti vidno istaknuta na otkupnim mestima. Zadržavamo pravo promene u toku otkupa.

Proizvođač potpisom vagarske potvrde prihvata navedene uslove otkupa bez protesta.

U Šapcu 17.09.2015. god.